عدم صلاحیت نهاد قضایی در رای صادره

با سلام.اگر یک نهاد قضایی خارج از صلاحیت خود یک دستور قضایی صادر کند که منجر به تضعیف حقوق فردی شود میتوان از آن نهاد به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟

25 مرداد 1401 13

بااحترام
کاربر محترم نهاد قضایی رای بدوی صادر مینماید میتوانید در اعتراض به ان لایحه عدم صلاحیت ارائه دهید درصورتی که نهاد تجدید نظر ندارد باید از طریق دیوان عدم صلاحیت را محرز و ابطال حکم صادره را بخواهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی