ایا نماینده شرکت نیاز به جواز کسب دارد؟

آیا برای یک شرکت پیمانکاری که مغازه ای یاجایی را اجاره کرده که درآنجافعالیت نماید پروانه کسب لازم است؟

25 مرداد 1401 13

بااحترام
کاربر محترم اگر نمایندگی یک شرکت باشید خیر فقط از شرکت نامه مبنی بر اینکه نماینده ان شرکت میباشد داشته باشید کفایت میکند در غیر اینصورت باید جواز کسب اخذ نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی