سوال در خصوص تعلیق اجرای مجازات

سلام جزای کیفری فروش مال غیر به مبلغ دویست تومان را چطور میشه درخواست تعلیق داد؟ سابقه کیفری و... ندارند

25 مرداد 1401 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی