سوال در خصوص تمدید اجاره

سلام من ملکی دارم که پارسال اجاره دادم امسال با مستاجر بصورت دست نویس پشت قولنامه ی پارسال نوشتیم و امضای خانم من وخانم مستاجر هم به عنوان شاهد زیر قولنامه ی دستی هست.. مستاجرم به هر بهانه ای اذیت میکنه .. آیا میتونم ملکم را تخلیه کنم؟؟؟ یا چون قولنامه ی دستی داره نمیشه؟؟؟

26 مرداد 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی