پیامک ارجاع پرونده به شعبه دادگاه

دادخواست شماره ارسالي از طريق سامانه خدمات قضائي به شعبه دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قم ارجاع و با شماره پرونده و رمز شخصي ثبت گرديد این متن فرستاده شده به چه منظور هست

26 مرداد 1401 46

باسلام و وقت لخیر
پیامک مزبور حکایت از ارجاع دادخواست تقدیمی اخیر شما به یکی از شعبات دادگاه جهت رسیدگی می باشد. که پس از ان نیز پیامکی جهت ابلاغ وقت رسیدگی به شما ارسال می گردد
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی