آیا مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با استناد به رای محکومیت در دعوی مزاحمت موضوعیت دارد؟

آیا مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با استناد به رای محکومیت در دعوی مزاحمت !!!! علیه اینجانب موضوعیت دارد ??

22 مرداد 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی