۶۵میلیون طلب سفته بدون تاریخ را چگونه وصول کنم ؟

بنده از شخصی در سال 65مبلغ ده میلیون تومان سفته دارم که هم امضا وهم اثر انگشت زده ولی سفته ها بدون تاریخ هستند چگونه می توانم آنرا وصول کنم

24 مرداد 1399 170

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی