کارت پایان خدمت و شناسنامه جعلی چه حکمی دارد

کارتپایان خدمت وشناسنامه جعلی چه حبسی دارد وائا باگرفتن شهص احتمال گریز میباشد

25 مرداد 1399 157

سلام‌
کاربر محترم. اگر شما کارت پایان خدمت و شناسنامه جعلی توسط کسی گرفتید پس استفاده کننده از سند مجعول دولتی هستید مجازات قانونی جرم استفاده از سند مجعول در مواد مختلفی از قوانین تصریح گردیده است، به طور مثال به موجب ماده ی ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، هرکس نوشته ها و اسناد مجعول در مواردی که در مواد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر گردیده است را با علم به جعلی بودن آن، استفاده نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی