تصرف ملک

سلام ، ما دو خواهر و یک برادر هستیم که آپارتمان متعلق به مادرمان در زمان حیات توسط مادر دو دانگ بنام من و دو دانگ بنام خواهرم سند زده شد و اکنون هر یک از ما سند رسمی تکبرگ دو دانگ داریم ، پس از فوت مادر ، ما دو خواهر سهمالارث خود از دو دانگ باقیمانده را به برادرمان بخشیدیم و ابشان نیز برای خود سند رسمی دو دانگ اخذ کرده ،یعنی اکنون برای آپارتمان سه فقره سند هر یک دو دانگ وجود دارد. حال ایشان بدون توافق و رضایت ما آپارتمان را به تصرف خود دراورده و در آنجا سکونت دارد ، و ادعا میکند که من به اندازه سهم خودم از آپارتمان استفاده میکنم . سوال من این است که آیا ایشان میتواند چنین ادعایی داشته باشد ؟ و آیا قانونی برای بیرون راندن و فروختن ملک وجود دارد ؟

26 مرداد 1399 75

سلام بله می توانید از دادگاه تقاضای خلع ید مشاعی نمایید و از ایشان رفع تصرف نمایید. همچنین می توانید به اداره ثبت اسناد املاک شهر خود مراجعه نمایید و تقاضای افراز ملک مشاع را تقاضا کنید با توجه به اینکه ملک قابل تقسیم نیست گواهی عدم افراز صادر می شود و بعد از طریق دادگاه تقاضای دستور فروش ملک مشاع را بدهید تا از طریق کارشناسی و مزایده ملک به فروش برسد و سهم هریک پرداخت گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی