اعسار برای پرداخت جریمه دادگاه حقوقی میخواستم بدونم باید به کجا اقدام کنم؟

احصار برای پرداخت جریمه دادگاه شعبه ۷ حقوقی میخواستم بدونم باید به کجا اقدام کنم

29 مرداد 1399 113

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی