یک ملک داریم که اداره اوقاف اعلام نموده ملک وقفی است درحالی که ازسال ۱۳۵۰ درتصرف من بوده

یک ملک در روستای مالک اباد داریم که اداره اوقاف اعلام نموده ملک وقفی میباشد درحالی که ازسال ۱۳۵۰ درتصرف اینحانبان بوده

30 مرداد 1399 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی