;
خیانت در امانت بابت دریافت چک را چگونه پیگیری کنم

یک چک بابت امانت به یک نفر داده ام الان منوجه شدم چک را برگشت زده است چه شکایتی ازایشان کنم ؟

01 شهریور 1399 118

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی