رفع مزاحمت ورفع تصرف

همسایه بنده بر روی دیوار ملک شخصی من به تاسیسات برق وکنتورگاز وبرق وایرانیت نصب کرده وازطرفی دوربین مداربسته به گونه ای درمنزل خود نصب کرده که حریم شخصی من ومنزل درمیدان دید دوربین میباشد راه حل من برای اقدام قانونی چیست؟

02 شهریور 1399 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی