تاسیس دامداری نزدیک شهر و‌ روستا

۱نفر اومده نزدیک روستا دامداری تاسیس کرده حریم ورعایت نکرده منجربه بوی نامطبوع شده مابرای شکایت به کجا اقدام کنیم ؟

02 شهریور 1399 80

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی