اعتراض به نظریه کارشناسی

پارسال ماه اذر تصادف داشتم .وسیله نقلیه که اسیب دیده بود باارجاع به کارشناس بیش ازمبلغ اسیب دیدگی برای بنده محاسبه شده بود.علاوه بران وسیله اسیب دیده طرف مقابل برای امرارمعاش بکارنمیرفت ایشان ادعا نموده علاوه بر خسارت وارده بنده باید مدتی که ایشان نتواتسته با این وسیله کار کند هم بپردازم من چه راه حلی دارم

02 شهریور 1399 61

شما می توانید نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نمایید تا موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد . با توجه به اینکه خودرو شخصی بوده لذا مبلغی به عنوان خسارت عدم النفع تعلق نمی گیرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی