اعتراض به نظریه کارشناسی

پارسال ماه اذر تصادف داشتم .وسیله نقلیه که اسیب دیده بود باارجاع به کارشناس بیش ازمبلغ اسیب دیدگی برای بنده محاسبه شده بود.علاوه بران وسیله اسیب دیده طرف مقابل برای امرارمعاش بکارنمیرفت ایشان ادعا نموده علاوه بر خسارت وارده بنده باید مدتی که ایشان نتواتسته با این وسیله کار کند هم بپردازم من چه راه حلی دارم

02 شهریور 1399 7

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی