اتمام مهلت مستاجر و تملیه نکردن خانه

مستاجرم مهلتش تمام شده مهلت خواست یک ماه مهلت دادم دوباره مهلت میخواد برایم مقدور نیست وحالا بلند نمیشود

04 شهریور 1399 112

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی