آیا مرگ به دلیل شوخی قتل عمد است

آیا کسی اسلحه مسلح را بقصد شوخی بسمت سر کسی بگیره وبدونه فشنگ داخلشه بعد اشتباهی شلیک کنه قتل عمد محسوب میشه؟

04 شهریور 1399 155

با سلام.شخصی که قصد کشتن دیگری را ندارد در حالیکه قصد فعل یعنی قصد انجام عملی را که به لحاظ عرفی کشنده است داراست (شخصی بدون آنکه قصد کشتن دیگری را داشته باشد به سمت او شلیک نماید)یعنی حالتی که شخص قصد کشتن مقتول را نداشته اما عملی انجام داده که بلحاظ عرفی مرگ آور یا کشنده است که بایستی شخص مرتکب به کشنده بودن عمل خود آگاهی داشته باشد.در اینصورت قتل عمد محسوب میشود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی