اعتراض به نتیجه کمیسیون

باسلام اینجانب 5درصدایثارگرشیمیایی می باشم بعدازچهارسال ازکمیسیون قبلی ام گذشته بودکه براثرمشکل حادریوی که دارم به کمیسیون پزشکی معرفی شدم که عکس اچ آر ستی وجوابش وتاییددکترمتخصص مربوطه رابه کمیسیون پزشکی ارائه دادم وحتی ازدکتر کمیسیون درخواست معاینه کردم که ایشان فرمودندباتوجه به عکس وجوابش مشکل حادریوی شماراتاییدمی کندونیازی به معاینه نداردامامتاسفانه بعدازاعلام نتیجه فقط همان 5درصدقبلی راتعیین کردندوقتی به بنیاد جانبازان شهرستان اعتراض به نتیجه کمیسیون دادم گفتنداستان خوزستان کسانی که 5درصدجانبازی شیمیایی دارند حق اعتراض ندارندآیاواقعااین جواب منطقی میباشد آیامی توانم مدارکم مستقیم به کمیسون پزشکی کل کشوربفرستم من بااین مشکل سخت ونفس گیرچکارکنم من ازشما استدعادارم که هرکاری وکمکی ورهنمایی ازدست شما برمی آیدمبذول فرمایید باسپاس فراوان علیصالح نوروزی ازشهرستان ایذه

05 شهریور 1399 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی