برای مطالبه طلب قرارداد پیمانکاری چکار کنم ؟

اینجانب درسال ۸۴پیمانکار کارخانه ای صنعتی در اراک بودم .وپس ازاتمام پروژه مطالبات خودرا دریافت ننموده ام وکارفرما ازدادن مطالبات اینجانب امتناع کرده است . میخواستم بپرسم که برای مطالبات وجه خود به کجا اقدام‌کنم؟

09 شهریور 1399 222

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی