چگونه به دلیل تهدید به قتل و اقدام به ضرب و جرح شکایت کنم ؟

چند روز پیش که برای بازگرداندن همسرم به منزل مدری مراجعه نمودم اقدام به ضرب وجرح اینجانب نمودن وهمچنین تهدید به قتل نمودن حال برای شکایت به کجا اقدام کنم ؟

10 شهریور 1399 149

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی