;
آیا میتوان ۳ جرم سرقت تهدید به قتل و تهدید به تجاوز را در یک دادخواست نوشت؟

آیا میتوان ۳ جرم سرقت تهدید به قتل و تهدید به تجاوز را در یک دادخواست نوشت

11 شهریور 1399 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی