کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی شامل چه کسانی است

کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی شامل چه کسانی است و همچنین دبیر خانه کمیسیون تغییر اراضی کشاورزی در کجاست؟ تاییدیه افراز و تقسیم اراضی کشاورزی بر عهده چه سازمانی است؟ مجازات کسانی ک بدون اخذ مجوز اقدام به تغییر کاربری اراضی مینمایند چیست

20 فروردین 1400 148

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی