صدور مجوز خدمات و تاسیسات زیربنایی در ارضی بر عهده چه نهادی است؟

صدور مجوز خدمات و تاسیسات زیربنایی در ارضی بر عهده چه نهادی است؟

22 فروردین 1400 177

به عهده سازمان جهاد کشاورزی منطقه مورد نظر میباشد
موفق باشید

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی