نحوه توقیف سهام عدالت اشخاص چگونه است

نحوه توقیف سهام عدالت اشخاص چگونه است و ایا میتوان سهام عدالت شخصی را توقیف نمود؟

20 فروردین 1400 134

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی