آیا قولنامه با کد رهگیری اعتبار قانونی دارد ؟

سلام.یک قولنامه کدرهگیری بابت زمین کشاورزی ازپدرم به من واگذار شده دوتاازخواهرام امضاکردن اعتبارقانونی دارد ممنون

15 شهریور 1399 197

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی