امکان شکایت کیفری مجدد بدلیل عدم کفایت مدارک لازم

ایا اگر از شخصی شکایت کیفری کنیم و بدلیل عدم کفایت مدارک لازم رد شود، میتوان مجدد از همان شخص با عنوانی دیگر شکایت کیفری کرد؟

16 شهریور 1399 285

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی