شکایت بنیاد مستضعفان به اتهام تصرف عدوانی

پدر بنده از سال ۵۳ کشاورز روی اراضی مزروعی بوده است که قبل از سال ۶۰ چاه میزند که پروانه چاه هم به اسم ایشان صادر شده است، و به دلیل اینکه سال ۶۳ مجروح جنگی و جانباز ۷۰ درصد میشود با توجه به اینکه زمین کشاورزی زیادی داشت، ۶ هکتار از سمت بنیاد جانبازان در سال ۷۱ به ایشان واگذار میشود که نامه واگذاری زمین موجود است، و حتی سه ماه قبل از اینکه ترانشه برداری کنیم برای آبیاری تحت فشار، بنیاد مستضعفان از پدرم و بنده به عنوان تصرف عدوانی شکایت کرده است، که شکایت از من که هیچگونه وجاهت حقوقی ندارد.

21 شهریور 1399 190

سلام با توجه به اینکه تصرفات پدر شما از سال ۵۳ تا کنون است ؛ صرف نظر از صحت و سقم ادعای بنیاد ، موضوع مشمول مرور زمان تعقیب میشود و شاکی نتیجه ای نمیگیرد. در مورد خودتان هم با توجه به اینکه تصرفی در محل نداشته اید. اتهام متوجه شما نیست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی