;
شرط عدم تحمل حبس چیست ؟

سلام حبسم به پایان رسیده آیافقط بخاطرردمال درزندان میتوان عدم تحمل حبس استفاده کرد.اعسارهم پذیرفته شده اقساط معوق دارم وشاکی خصوصی بایدبه زندان برگردم

22 شهریور 1399 252

سلام در خصوص عدم تحمل حبس چنانچه مواردی از جمله بیماری داشته باشید میتوانید از طریق اجرای احکام پیگیری نمایید و از مجازات جایگزین درصورت تایید استفاده نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی