معنی اعلام زمان ارجاع پرونده چیست؟

-نامه صادره به شماره 1399009004542712 مورخ 1399/06/27 با موضوع «اعلام زمان ارجاع پرونده» و گیرنده «شعبه 5 شوراي حل اختلاف شهرستان فلاورجان» ثبت گردید 4-دستور قضایی مبنی بر با توجه به تكميل بودن پرونده ، عينا جهت صدور دستور به حضور ارسال مي گردد. در تاریخ 1399/06/27 صادر گردید 5- وقت نظارت بتاریخ 5 مهر تعیین گردید

29 شهریور 1399 1115

با سلام
کاربر محترم دفتر شعبه بر اساس دستور قاضی پرونده استعلامی از شعبه ۵ شورای حل اختلاف شهرستان فلاورجان بر مبنی بر تعیین زمان ارجاع پرونده مورد نظر نموده که جهت تعیین تکلیف به شعبه ۵ شورای حل اختلاف ارسال شده است.
پس از وصول نتیجه رسیدگی ادامه پیدا می‌کند.
وقت نظارت تعیین شده صرفا جهت یادآوری دفتر شعبه برای پیگیری استعلام می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی