منظور اتهام انتسابی چیست؟

سلام در دادسرا علیه من شکایت شده و در نهایت قرار شده و نوشته توش که در خصوصی اتهام انتسابی قرار جلب دادرسی صادر شده، منظور اتهام انتسابی چیست؟

20 فروردین 1400 965

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی