چطور میتوانم با دستور العمل توقیف سهام عدالت طلبم را دریافت کنم؟

سلام از کسی مبلغی طلب دارم چطور میتوانم با استفاده از. دستور العمل توقیف سهام عدالت، این مبلغ طلب از سهام ایشون بگیرم؟

22 فروردین 1400 252

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی