;
انتقال مالکیت خوردو

با سلام و احترام پدرشوهر بنده ،چهار سال پیش خودرویی فروخته است که هنگام سند زدن صاحب آژانس خودرو به دلیل حضور نداشتن در دفتر اسناد از ایشان وکالتنامه گرفته است بعد از این مدت چند روز قبل صاحب خودروی جدید تماس گرفته و بیان داشتند که سند به نامشان نشده است و صاحب آژانس ، بعد از این مدت سند را نه به نام خود کرده است نه به نام صاحب جدید ، حال سوال بنده این است که با توجه به گیر افتادن صاحب جدید خودرو از جانب پلیس ، رفتن به دفتر اسنادی که چهار سال پیش پدرشوهر بنده رفته است مشکلی ایجاد میکند؟آیا دفتر فوق وکالتنامه ای که از پدرشوهر بنده گرفته است را برمیگرداند؟آیا وکالتنامه اعتباری دارد؟و اینکه همسر بنده که پلاک خودرو به نام ایشان بوده است در آن زمان و با توجه به اینکه پلاک به نام صاحب جدید خودرو ثبت شده است آیا حضور ایشان در دفتر لازم است ؟

01 مهر 1399 61

سلام وکالتنامه چنانچه به صورت بلا عزل باشد دارای اعتبار است و شخصی که سند رسمی به نام ایشان است و یا وکیل رسمی صرفا می توانند نسبت به انتقال سند در دفترخانه اقدام نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی