بعد از تصادف باید چکار کرد؟

دیروز در خیابان تصادف نمودم و به خودروی بنده خسارت وارد شده،بایستی چه اقدامی ابتدا انجام دهم؟

03 مهر 1399 200

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی