چگونه باید برای شکایت ضرب و جرح دروغین دفاع کرد؟

شخصی در دادسرا علیه اینجانب شکایت ضرب و جرح مطرح نموده حال برای اینکه ثابت نمایم که ایشان را نزده ام باید چگونه دفاع کنم

08 مهر 1399 557

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی