مطالبه خسارت وارده به دیوار

همسایه ما اوار وخاک را پشت دیوار منزل ماریخته وباعث ورود نم وخسارت شده چکاری باید انجام دهم ؟

12 مهر 1399 181

باسلام و احترام،در خصوص موضوع ابتدا تامین دلیل طبق نظر کارشناس جهت ارجاع به شورای حل اختلاف در دفتر خدمات قضایی ثبت نمایید و با پرداخت هزینه کارشناسی و ارائه نظر توسط ایشان از دادگاه حقوقی مطالبه خسارت به طرفیت همسایه نمایید،موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی