;
نحوه مطالبه وجه سفته چگونه است ؟

یه فقره سفته به مبلغ ۶۰۰ میلیون دارم میخواهم مبلغش ومطالبه کنم . چه اقدامی باید انجام دهم ؟

22 مهر 1399 171

با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه بابت یک فقره سفته علیه متهد مطرح نمایید ویک نسخه کپی از سفته را نیز ضمیمه دادخواست نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی