نحوه مطالبه وجه سفته چگونه است ؟

یه فقره سفته به مبلغ ۶۰۰ میلیون دارم میخواهم مبلغش ومطالبه کنم . چه اقدامی باید انجام دهم ؟

22 مهر 1399 262

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی