چگونه خسارت عدم دریافت پیش پرداخت اجاره را بدهم ؟

خانه ای دوطبقه اردیبهشت اجاره کردم350تومن قرارشدرنگ وتوالت تعمیر کنه واول خردادتحویل بده بازسازی کامل شروع کردوتا20تیرآماده سازی راوقولنامه را نوشتیم که آماده کنه،ولی ازنظر آماده شدن تموم نمیشدبنابراین آپارتمان دیگری اجاره کردم دراین بین 180تومن به ایشون دادم،در9تیر100تومن وآخرتیر30تومن به من برگردوندوتاالان 50تومن رانداده میگه هروقت اجاره دادم بهت میدم،البته یک طبقه رواجاره داده،ضمناتوقولنامه نوشتیم که هروقت پول کامل داده شدفسخ میگردد.چه کاره قانونی جهت گرفتن خسارت میتونم انجام بدم.باتشکر

23 مهر 1399 197

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی