مرور زمان شکایت سلطه

با سلام مجدد خدمت وکیل محترم. بنده فکر کنم متوجه نظر شما شدم.من عرض میکنم شما لطفا تایید یا اصلاح بفرمائید. وقتی در صدر ماده ۱۰۶ صحبت از یکسال حق شکایت از تاریخ اطلاع میشود ،به شرطی است که جرم مشمول مرور زمان تعقیب نشود. یعنی اگر هنوز در قبل مرور زمان تعفیب باشیم و مرور زمان تعقیب فرا نرسد یکسال از تاریخ اطلاع حق شکایت داریم.و به تبع آن اگر این یکسال مانع خارج از اختیار اجازه شکایت را نداد ،این یکسال بعد از رفع مانع محاسبه میشود ولی باز هم به شرطی که با فرا نرسیدن مرور زمان بشود بصورت کامل از این یکسال استفاده کرد .و اگر به دلیل تحت سلطه شاکی نتواند در این یکسال شکایت کند ،این یکسال بعد از رفع سلطه محاسبه میشود ولی بدون توجه به مرور زمان تعقیب .یعنی یکسال کامل را میتوانیم استفاده کنیم .ولی اگر توجه کنیم همه این ها بصورت سلسله وار در صورتی فراهم است که از اول آن یکسال حق شکایت فراهم باشد. حالا اگر زودتر ار یکسال مواعد تعقیب فرا برسد و در واقع از تاریخ اطلاع مهلت کمتر از یکسال داشته باشیم (مثلا به دلیل ریبدم مرور زمان تعقیب به جای یکسال ،۵ ماه مهلت داشته باشبم)،اولا حق شکایت موضوع قسمت اول ماده ۱۰۶ به جای یکسال ۵ ماده میشود و به تبع آن از تاریخ رفع مانع یا رفع سلطه همان ۵ ماه میشود .با این تفاوت که در زمان رفع سلطه شاکی ۵ ماه کامل بدون توجه به مرور زمان تعقیب زمان دارد. نظر جنابعالی چیست؟ در واقع مرور زمان شکایت و وجود موانع حالت سلسله وار دارند.یعنی اول حق شکایت باید بر اساس ماده ۱۰۶ و تبصره آن یکسال باشد.سپس حالا بعد از آن در صورتی که شاکی تحت سلطه رود همان یکسال حق شکایت دارد .یعنی حق شکایت یکسال پس از رفع موانع یا رفع سلطه،به شرطی است که بدوا در فاصله بین تاریخ اطلاع و مرور زمان تعقیب یکسال فضا داشته باشیم و قبول کنیم که یکسال قابل شکایت بود که به علت سلطه امکان پذیر نشد.

31 شهریور 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی