جرم فیلم گرفتن از تظاهرات

سلام من از تظاهرات فیلم گرفتم گوشیمو گرفتن جرمش چی

01 مهر 1401 47

سلام صرف فیلم گرفتن از تجمعات جرم انگاری نشده است و اگر پخش در فضای مجازی انجام شود بابت انتشار جرم انگاری شده است و گرفتن گوشی با این استدلال که جلوگیری از انتشار بشود گرفته شده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی