در صورت عدم پرداخت خسارت بیمه بدنه چگونه اقدام نمایم.

باسلام احتراما باتوجه به داشتن بیمه نامه بیمه بدنه از شرکت بیمه معلم،بعداز تکمیل وتحویل مدارک وتشکیل پرونده ،پرونده در شرکت مفقود شده واز سال ۸۷ تاکنون نه تنها خسارت رابمن ندادن ،هزینه پارگینک وفرسوده شدن ماشین رانیز بمن تحمیل کردن.درضمن مقدار بارمالی خسارت درهمان سال توسط افسر راهنمایی ورانندگی ،کارشناسی ودر همان پرونده الصاق شده خواشمند است دراین خصوص ارائه طریق فرمایید. باتسکر

19 آبان 1399 91

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی