صلاحیت دادسرا کدام دادسرا هست

یک ملکی به یک نفر وکالت دادم هیچ اقدامی انجام نداد بعد من این ملک رو خودم فروختم بعد متوجه شدم که وکیل ملک رو فروخته با سند المثنی به من نگفته است از وکیل در دادسرا شکایت کردم و در جریان است و خریدار زمین از وکیل در دادسرای محل جایی که ملک اونجا بود من شکایت کرده سوال : 1-کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد؟ 2-امکان تجمیع دو دادگاه وجود دارد ؟

01 مهر 1401 11

بزرگوار دادسرای صلاحیت دار محل وقوع حرم است ولیکن فروش مال غیر در صلاحیت دادسرای محل ملک هست و پرونده به علت اینکه ارتباط به یکدیگر دارد یا قرار اناطه صادر میشود یا اینکه پرونده را مطالبه مینماید دادسرا البته شما باید درخواست دهید بهتر است مشاوره تلفنی را انتخاب نماید تا جامع توضیح داده شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی