توهین و فحاشی و ضرب و جرح اشخاص عادی

من و یک نفر همراهم در محلی توسط دونفر سرنشین یک خودرو مورد ضرب و شتم شدید و فحاشی قرار گرفتیم.شاهد و فیلم دوربین مداربسته هم هست. حالا ما با چه عنوانی باید شکایت کنیم که هم به ضرب و جرح و هم به تحقیر و توهین رسیدگی بشه؟ و اینکه من و همراهم هر کدام جداگانه باید شکایت کنیم؟

02 مهر 1401 16

بااحترام
کلربر محترم با عنوان ضرب و جرح -توهین اگر فحاشی ویا تهدید نیز نموده اضافه نمایید در نتیجه اگر تمامی موارد صورت پذیرفته است با عناوین ضرب و جرح -توهین -فحاشی -تهدید اقدام به طرح شکایت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی