قصور پزشکی

سلام.در صورتی که پزشک برای درمان بیمار مجبور به ازاله بکارت شود باید ارش بپردازد یا مهرالمثل

22 آبان 1399 270

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی