تشکیل کمیسیون پزشکی

سلام،پزشکی که با بی احتیاطی موجب فوت بیمار بشه و کمیسیون نظام پزشکی بی احتیاطی را محرز کند آیا عمل پزشک شامل جنبه عمومی جرم هم می شود؟

02 آذر 1399 111

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی