شكايت از طريق مصالحه حل و فصل

باسلام چرا در سازمان پزشکی قانونی جایی وجود ندارد كه شكايت از طريق مصالحه حل و فصل شود در صورتی که به نفع هردو طرف است

12 آذر 1399 189

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی