چند بار میتوان از کادر درمان شکایت کرد؟

بیمار یا همراه وی که مدعی قصور پزشکی از جانب کادر درمانی هستند ، چند بار می تواند از پزشک معالج و کادردرمانی شکایت نماید؟

12 آذر 1399 220

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی