آیا کسی که به سن قانونی نرسیده می تواند امور دعاوی را خود انجام دهد ؟

با سلام فرزند من صغیر بوده و هنوز به سن فانونی نرسیده است ولی به سن بلوغ رسیده آیا میتواند در دعاوی امور غیر مالی دعاوی خود را انجام دهد؟

25 آذر 1399 186

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی