به اینجانب افترا زده شده ؟ مجازات افترا چیست

به اینجانب افترا زده شده ؟ مجازات افترا چیست ؟

03 دی 1399 185

ماده ۶۹۷ (اصلاحی سال ) - هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که ‌موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی