خلع ید از ملک مشاعی چگونه است ؟

سلام ، آیا در رابطه با طرح دعوی بابت حکم خلع ید و مطالبه اجرت المثل در مورد سهم دو دانگ ملک مسکونی نیاز به گواهی عدم افراز هست آیا شکایت فقط راجع به یکی از شرکا کفایت میکند

08 بهمن 1399 196

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی