بی احتیاطی در امر رانندگی و تصادف منجر به جرح؟

سلام بنده ماه گذشته در جاده تصادف شدیدی کردم و حال سرنشینان خودرو انچنان مساعد نیست با توجه به اینکه در جاده مه الود یک بریدگی رو اشتباه رفتم و مقصر صد در صد شدم امکان داره که بخاطر تخلف در رانندگی به زندان بیوفتم ؟

29 بهمن 1399 356

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی